๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔